நவக்ரஹ சாந்தி ஸ்லோகம்

ஆதித்யாய சோமாய மங்களாய புதாயச
குரு சுக்ர சனைப்யச்ச ராஹவே கேதவே நம:

சூர்ய காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே
பாச ஹஸ்தாய தீமஹி
தந்நோ சூர்யப் ப்ரசோதயாத்

சந்த்ர காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் பத்மத்வஜாய வித்மஹே
ஹேம ரூபாய தீமஹி
தந்நோ சந்த்ர ப்ரசோதயாத்

அங்காரக காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் வீரத்வஜாய வித்மஹே
விக்ன ஹஸ்தாய தீமஹி
தந்நோ அங்காரக: ப்ரசோதயாத்

புத காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் கஜத் வஜாய வித்மஹே
சுக ஹஸ்தாய தீமஹி
தந்நோ புதப் ப்ரசோதயாத்

குரு காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் வ்ருஷபத்வஜாய வித்மஹே
க்ருணி ஹஸ்தாய தீமஹி
தந்நோ குரு: ப்ரசோதயாத்

சுக்ர காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே
தனுர் ஹஸ்தாய தீமஹி
தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்

சனி காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் காகத்வஜாய வித்மஹே
கட்க ஹஸ்தாய தீமஹி
தந்நோ சனி ப்ரசோதயாத்

ராஹு காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் நாகத்வஜாய வித்மஹே
பத்ம ஹஸ்தாய தீமஹி
தந்நோ ராஹு ப்ரசோதயாத்

கேது காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே
சூல ஹஸ்தாய தீமஹி
தந்நோ கேது ப்ரசோதயாத்