அஸ்வினி :  ஸுமநஸ வந்தித தேவ மனோஹரி அஸ்வினி தேவி ஸஹாய க்ருபே

பரணி :  க்ஷீர ஸமுத்பவ திவ்யரூபிணீ பரணி தேவி சஹாய க்ருபே

கார்த்திகை :  பங்கஜ வாஸினி பாப விமோசனி க்ருத்திகா தேவி சஹாயக்ருபே

ரோகிணி :  மோக்ஷப்ரதாயினி மஞ்சுள பாஷிணீ ரோஹிணீ தேவி சஹாய க்ருபே

மிருகசீர்ஷம் : மந்த்ர நிவாஸினி சந்த்ர பத்னி ம்ருகசீர்ஷ தேவி சஹாய க்ருபே

திருவாதிரை : தேவஸு பூஜித ஸத்குண வர்ஷிணி ஆருத்ரா தேவி சஹாய க்ருபே

புனர்பூசம் : அம்புஜவாஸினி தேவகண ஸேவித புனர்வஸு தேவி சஹாய க்ருபே

பூசம் : ஜெயவர வர்ணினி ஜெயப்ரதாயினி சிவ புஷ்யதேவி சஹாய க்ருபே

ஆயில்யம் : சீக்ர பலப்ரத பவபய ஹாஸினி சுப ஆஸ்லேஷா தேவி சஹாய க்ருபே

மகம் : சாது ஜடாச்ரித தேவமுனி பூஜித யோக மக தேவி சஹாய க்ருபே

பூரம் : துர்கதி நாசினி தூபப் ப்ரகாசினி ஜெய பூர்வபல்குனி தேவி சஹாய க்ருபே

உத்திரம் : ஞானமய மோகினி சாஸ்த்ர ஸ்வரூபினி உத்ரபல்குனி தேவி சஹாய க்ருபே

ஹஸ்தம் : ஹனஹர சகாய ஆனந்த பூஜித லாப ஹஸ்த தேவி சஹாய க்ருபே

சித்திரை : ரதகஜ துரக பதாதி சேவக சாஸ்த்ர மய சித்ரா தேவி சஹாய க்ருபே

ஸ்வாதி : சக்ரிணி ராகவிவர்த்தினி ஞானமய ஸ்வாதி தேவி சஹாய க்ருபே

விசாகம் : குங்கும அர்ச்சித அனுதின ஸேவித வைசாக தேவி சஹாய க்ருபே

அனுஷம் : சந்த்ரப்ரகாசினி கந்தர்வ கானமய அனுராதா தேவி சஹாய க்ருபே

கேட்டை : பாரதி பார்கவி மந்த்ரமய கோபுர ஜேஷ்டா தேவி சஹாய க்ருபே

மூலம் : சங்கர தேசிக சாந்த பூரண அன்ன மூல தேவி சஹாய க்ருபே

பூராடம் : அனுதின ஸேவித அச்சுத வரப்ரஸாத பூர்வாஷாடா தேவி சஹாய க்ருபே

உத்திராடம் : சோக வினாசினி ரத்னாலங்கார உத்ராஷாடா தேவி சஹாய க்ருபே

திருவோணம் : மணிமய பூஜித சாந்த ஸ்வரூபிணி ச்ரவண தேவி சஹாய க்ருபே

அவிட்டம் : காவிரி கங்கா நதிரல ஸேவித காந்த ச்ரவிஷ்டா தேவி சஹாய க்ருபே

சதயம் : மூலிக ஸேவித முனிப்ரஸாத சதபிஷக் தேவி சஹாய க்ருபே

பூரட்டாதி : நவநிதி தாயினி நம: சிவாயினி பூர்வப்ரோஷ்டபதா தேவி சஹாய க்ருபே

உத்திரட்டாதி : சங்க பதும நிதி சஹாய ரட்ஷக உத்ரப்ரோஷ்டபதா தேவி சஹாய க்ருபே

ரேவதி : ஸ்வர்ணப்பிரதாயினி சூக்ஷ்ம சஹாயினி ரேவதி தேவி சஹாய க்ருபே