ஸ்ரீ விநாயகர் காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே 
வக்ர துண்டாய தீமஹி
தந்நோ தந்தி : ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ சுப்ரமண்யர் காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே
மஹாசேநாய தீமஹி
தந்நோ சண்முக: ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ லக்ஷ்மி காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் மஹாலக்ஷ்ம்யைச வித்மஹே 
விஷ்ணு பத்ந்யைச தீமஹி
தந்நோ லக்ஷ்மி: ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ சரஸ்வதி காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் வாக்தேவ்யைச வித்மஹே 
விரிஞ்சி பத்ந்யைச தீமஹி
தந்நோ வாணி: ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ துர்க்கை காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் காத்யாயனாய வித்மஹே 
கன்யா குமரீச தீமஹி
தந்நோ துர்க்கிப் ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ அன்னபூரணி காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் பகவத்யை வித்மஹே 
மாஹேச்வர்யை தீமஹி
தந்நோ அன்னபூர்ணா ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ காளி காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் காளிகாயைச வித்மஹே 
ச்மசான வாசின்யை தீமஹி
தந்நோ அகோர ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் தாமோதராய வித்மஹே 
ருக்மணி வல்லபாய தீமஹி
தந்நோ கிருஷ்ண: ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ ராமர் காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் தசரதாய வித்மஹே 
சீதா வல்லபாய தீமஹி
தந்நோ ராம: ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ ருத்ரர் காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே 
மஹாதேவாய தீமஹி
தந்நோ ருத்ர: ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணு காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் நாரயணாய வித்மஹே 
வாசுதேவாய தீமஹி
தந்நோ விஷ்ணு: ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ஹயக்ரீவர் காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் வாகீஸ்வராய வித்மஹே 
ஹயக்ரீவாய தீமஹி
தந்நோ ஹம்ச ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் வஜ்ர நாகாய வித்மஹே 
தீக்ஷ்ண தம்ஷ்ட்ராய தீமஹி
தந்நோ ந்ருஸிம்ஹப் ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீநிவாசர் காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் நிரஞ்சனாய வித்மஹே 
நிராபாஸாய தீமஹி
தந்நோ ஸ்ரீனிவாச ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ ஆதிசேஷன் காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் சஹஸ்ர ஷீர்ஷாய வித்மஹே 
விஷ்ணு தல்பாய தீமஹி
தந்நோ நாக ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ சாஸ்தா காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் பூத நாதாய வித்மஹே 
பவ நந்தனாய தீமஹி
தந்நோ சாஸ்தா: ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ ஆஞ்சனேயர் காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் ஆஞ்சனேயாய வித்மஹே 
வாயு புத்ராய தீமஹி
தந்நோ ஹனுமத் ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ கருட காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே 
ஸ்வர்ண பட்சாய தீமஹி
தந்நோ கருட ப்ரசோதயாத்

நந்தீஸ்வரர் காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே 
சக்ர துண்டாய தீமஹி
தந்நோ நந்தி: ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் தக்ஷிணாமூர்த்யைச வித்மஹே 
த்யான ஹஸ்தாய தீமஹி
தந்நோ தீசப் ப்ரசோதயாத்

ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவர் காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் பைரவாய வித்மஹே ஹரிஹர 
ப்ரமஹாத்மகாய தீமஹி
தந்நோ ஸ்வர்ணாகர்ஷ்ணபைரவப் ப்ரசோதயாத்

ஸ்ரீ ப்ரம்ம காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் வேதாத்மனாய வித்மஹே 
ஹிரண்ய கர்ப்பாய தீமஹி
தந்நோ ப்ரம்ம: ப்ரசோதயாத்

காலபைரவர் காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் காலத்வஜாய வித்மஹே 
சூல ஹஸ்தாய தீமஹி
தந்நோ பைரவப் ப்ரசோதயாத்

வருண காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் ஜலபிம்பாய வித்மஹி 
நீல புருஷாய தீமஹி
தன்னோ வருணப் ப்ரசோதயாத்

குபேர காயத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் யக்ஷராஜாய வித்மஹே 
வைச்ரவணாய தீமஹி
தந்நோ குபேர: ப்ரசோதயாத்